MOJEDIELO

preukázateľnosť autorského práva k zverejnenému dielu

Predchádzajte sporom o autorstvo diela

Projekt MOJEDIELO je ucelený materiál v elektronickej podobe, vychádzajúci z aktuálneho stavu zverejneného diela, zameraný na ochranu autora diela, aby autor diela vedel v prípade sporu o autorstvo diela, alebo podobnej právnej skutočnosti, hodnoverným spôsobom preukázať, že v danom čase a priestore bolo dielo už zverejnené a s dielom disponoval. 

V zmysle Autorského zákona  185/2015 Z. z. v platnom znení platí:

Autorom je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila a na vznik autorských práv k dielu nie je potrebná žiadna registrácia.  Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.

Dielo je zverejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, vydaním alebo verejným prenosom, alebo inak prvýkrát oprávnene uverejnené. Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním rozmnoženiny diela.

MOJEDIELO

Mám záujem o vypracovanie projektu nepriamy dôkaz autorstva diela ​​

Cena projektu: 95 EUR

Pridajte Váš projekt, ktorému potrebujete zabezpčeiť preukázateľnosť autorského práva k zverejnenému dielu